BonkEnc 1.0.32

BonkEnc 1.0.32

The BonkEnc Project – 7,2MB – Open Source – Windows
BonkEnc is a CD ripper, audio encoder and converter for various formats. It can produce MP3, MP4/M4A, Ogg Vorbis, AAC, Bonk and FLAC files. BonkEnc makes it easy to convert your audio CDs to MP3 or Ogg Vorbis files which you can use in your hardware player or with your favorite audio software. The program supports the CDDB/freedb online CD database and CDText and automatically writes song information to ID3v2 or Vorbis comment tags. BonkEnc is currently available in 33 languages (English, French, German, Spanish, Spanish (Latin American), Italian, Russian, Hungarian, Serbian, Croatian, Finnish, Dutch, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Japanese, Greek, Polish, Ukrainian, Portuguese, Portuguese (Brazilian), Czech, Slovak, Korean, Danish, Swedish, Norwegian, Turkish, Romanian, Lithuanian, Esperanto, Valencian, Catalan and Estonian). It can be translated to other languages easily using the 'smooth Translator' utility that is included in the distribution.

Tổng quan

BonkEnc là một Open Source phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi The BonkEnc Project.

Phiên bản mới nhất của BonkEnc là 1.0.32, phát hành vào ngày 13/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

BonkEnc đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,2MB.

BonkEnc Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho BonkEnc!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản